Home

እዛ ባቡርና ጉዕዘኣ ናበይ’ዩ ?

ኣብ ሕሉፍ ላዕለዎት መራሕቲ እዛ ሃገር ኣብ ዝተፈላለየ ዛዕባታት ዝዝቲ ተኸታታሊ ኣኼባታት የካይዱ ከምዝነበሩ፡፡ ኣንፈት እቶም ኣኼባታት ብሓደ ገጽ ንሰላም ብካልእ ገጽ ንህውከት ጥሉል መዓልቦ ኣብ ዘይነበሮ ጉዳይ ይህውትቱ ምንባሮም ተናኺፈዮ ነይረ፡፡