Home

Editorial:/2018

DMLEK, since its birth, has been fighting for the inalienable rights of Ertitrean Kunama indigenous people, not for political power.

Read more...

Idris Mohammed Nur Šuka Fala – Minta Asatta

  1. 1.           Erkukodisu kittita bušukudalana kunama tummada saladalana hosuma arba;-

1.1.     Idris Mohammed Nur Erkukodisu kittitala kotaf kinamma kišayyana Erkukodisu bagana suňadela jamiya Petro Aliyette kotafki kittita kida ketima kišike.

Read more...

Kobat Kofalema Elata Tabiyata Ňerana Kida Atimakin Šasunni. Latta Minta Asatta Alatta Asselman

Agara kišamowabbu orala oiniyodowa ufkes kiyano lajinoski sosone dirara kiša gosumowana kantike. Tamana Higdef usula allebbu ududa kanunabbu komalkema lagaňakin kesabbu gufediski lakin kanunabbu masowa kiboma Higdef usulan dabbu kommi kodoroma oššalowa kumuski “

Read more...

Idris Mohammed Nur Šuka Fala – Minta Abarma

 

  1.          Agarala kinama lilikana elema mengelana:-

Idris Mohammed Nur fanaka artasi kunama agarette gos kinamma kišamowabbu kunama ňela kišano furdiya ayšissa itakema kinammokowa dittiya košeriya jinisa korme kinama ka kišamowa kotakke. Innakedabbu Idris kunama agarala kinama lilika anda jola kišamowa nintina.

Read more...

Subcategories