Home

Politics Of Hatred - The Second Legacy Of EPLF/PFDJ

Pathological political hatred is the second and next living legacy of the EPLF/PFDJ.

Read more...

Erkulami Lagana Kayšindiyana (Latta Minta 3)

Kotulasi kilanasi tamana inna mintenana Firisione Alummu kasa kala aykes kinnema furde okosso, furdiya talla wagena okofurda gomma telena tabiliyabu derňasunaňamma kakotule.

Read more...

Treason Is The First Legacy Of EPLF/PFDJ

The crimes made by the EPLF/PFDJ against Kunama in Eritrea is beyond expectation.

Read more...

Babara Tamma Kin Aňňada, Tammana Sellasikin Aňňada Kišannima Damana Kosimme

Šabiya akumata Kunama koibiša baca kumus kitadanasi ufungamma uga, lausumma agacca-tara kaba kosimme.

Read more...

Erkulami Lagana Kayšindiyana (Latta Minta Abarma)

Firissiyona Alummu Kasa Kala Šabiyam Itadama Suke:-

Read more...

Erkulami Lagana Kayšindiyana (Latta Minta Ekkena)

Erkulami dima manatena ayšino? Erkulami dima manatowa “Eritrea Kunama Laga Minta” nda manatandeya. Košeralla košera kišamowa kotakenasi ekkena gunus kutu kikama ňeliyana, kotakiya alemata kišama furdiyana, lagiya minta issegana kinana kišamowabbu kunamana inna kanunenaye kutu wasuma košera kišaki, lagiya minta issega; aciyam kofuma, afiye kin agitos kikoma laga kinama košera ndea.

Read more...

Košoda Ita Kidabbu Tašata Lakasuya Mayda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ertereya Kunama Koibiša Dimokrasiya Suňada (Erkukodisu), siyasatana dina aw kobinette kuburkennimasi doggaga taggima kiminina ide imin goske. Kiristiyana akobine bubiye, Kunama kosamokowabbu košoda itellakin itellata kokkada kokodiginiya Kunama tummadana terabiya budedasi ayiba ekkenowa kišamowana immi kidor kišima oššalan deya.

Read more...

Subcategories