Home

Ibacki Fitetosuma Agara, Komaldala Koibišiya Kitena

Košita lagellala usulowassi aw akumatowassi koibaki baca kibonam kosiya siyasatabbube kotoronalabe ka kiša majala kommima agarokowa kišana.

Read more...

Šabiya Usula, Tamana “Kunamasi Kunamab Kiya” Suma Matarebiya Bajolinowa Anis Kikki Gas Gosumowa Kotakke

Aginjara Šabiya usula, Kunama agara akkana Erkukodisu kittitasi kunama kiša tanfedebbu kiya bušukus kolanasi matareba kolaki suňas gosumowa Erkulami kasakakin koytema kabarowa abbareske.

Read more...

Kulis Koma Kabara:

Aginjara Šabiya usula, košera anguda kišama Kunama agarasi ašikin andabbu afiya lagakin kelen kola gosumowa Erkulami igidakin koytema kabarowa ossoske.

Read more...

Latest Breaking News

Displacement of members of Eritrean Kunama minorities from their ancestral farm plots is proceeding with an escalating magnitude than ever before.

Read more...

Fogadiyekin Kosasamma Akumata Higdef Usuloka

Kunama košera kibibilano suluba koweki galle 23 tesi bacana fiteta fardala kosimowa

Read more...

Sameda Salufa: September, 2018

Kommowana Komintimme Bacowana Lakas Kusumme

Ertereya Kunama koibiša baca kommowa lakasumma kande lakasunni.

Read more...

Eritrea Agara Kutub Kobininasi, Higdef Usula Iggasuma Koňera Ištadowaye Oratodina Fanakowa Iddike

Nameyma Eritrea agarame, ena ketub nokobininasi Higdef usula iggas gosuma koňera ištadowa oratodina fanakowa tama iddike.

Read more...

Subcategories